encyklopedie

Čištění a třídění

Jak fungují linky na čištění a třídění

Čištění je proces při kterém se ze směsi základní kultury odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Za příměsi se považují zrna jiných obilovin a zrna poškozená nebo jinak znehodnocená. Například zlomky, zaschlá zrna, zrna napadená škůdci atd. Za nečistoty jsou považovány cizí semena, námel a cizí látky jako písek, kamínky, plevy atd. Příkladem čištění je odstraňování zbytků stonků, pluch, odrolu, slámy atd. na posklizňové lince.

Třídění, neboli kalibrace, je proces při kterém se hlavní materiál rozděluje do kategorií podle stanovených kritérií, např podle rozměru, podle barvy, podle hmotnosti atp.Příkladem třídění může být například rozměrové třídění osiva kukuřice, nebo kalibrace pohanky před loupáním.

Čištění a stejně tak třídění, může probíhat nejrůznějšími principy na široké škále strojů. Kombinací těchto principů se dosáhne požadovaného čistícího efektu. Při čištění a třídění se využívá rozdílných fyzikálních vlastností částic. K základním rozdružovacím principům patří:

1) rozměrové třídění
2) aerodynamické třídění
3) magnetická separace
4) třídění podle měrné hmotnosti
5) třídění podle barvy

 

1) Rozměrové třídění
Třídění podle tloušťky a šířky je prováděno na sítech, třídění podle délky se provádí na trierech.
Sítové třídění je v praxi nejpoužívanější. Síto rozděluje tříděnou směs na nadsítnou frakci, která je větší než otvory v sítu a frakci podsítnou, která otvory v sítu propadla. Tento základní princip využívají kombinované čistící stroje řady JCC a JCM. Obě tyto modelové řady strojů jsou doplněny aerodynamickým tříděním a řada strojů JCM i tříděním magnetickým.
Třídění podle délky se používá pro odstranění dlouhých a krátkých (kulatých) příměsí a nečistot. Příkladem dlouhých příměsí jsou obilky ovsíře v ovsu, nebo obilky ovsa v pšenici. Příkladem kulových nečistot jsou semena plevelů koukolu nebo svízele v pšenici. K tomuto druhu třídění jsou určeny triery JCT.

2) Aerodynamické třídění
Jedná se o čištění proudem vzduchu. Částice s nižší vznosnou rychlostí než základní plodina, jsou odsáty proudem vzduchu. Tento princip se využívá v aspiračních skříních jak čističek řady JCC a JCM, tak i u ostatních strojů vybavených aspirační skříní. Tento princip je rovněž s úspěchem používán u aspiračních předčističek JAM před sítovým čištěním. Pro odstranění nečistot z proudu vzduchu před ventilátorem slouží expanzní komory, tzv. meziodlučovače JVE.

3) Magnetická separace
Feromagnetické nečistoty jako špony z dopravních cest (redlerů), hřebíky, zbytky elektrod a jiné kovové nečistoty se odstraňují magnetickými separátory. Aspirační skříně Typu JAB jsou ve standardu vybaveny silným neodymovým magnetem. K ostatním strojům lze doplnit magnetické separátory deskové JMS, nebo účinnější magnety roštové JMS.R.

4) Třídění podle měrné hmotnosti
Měrná, neboli objemová hmotnost je jedním ze základních parametrů sloužících pro roztřídění rozměrově stejných částic, avšak s jinou hmotností. Lehčí částice plavou ve fluidní vrstvě vzduchu, zatímco těžší klesnou na síto, které koná protisměrný pohyb proti toku obilí a jsou tak odděleny. Toho se využívá například při odaménkování, nebo při čištění směsi po loupání od slupek na odkaménkovačích JGD a koncentrátorech JGC. Tyto stroje rozdělují materiál na dvě frakce a jsou oproti pneumatickým stolům snažší na nastavení

Další stroj využívající fluidní princip je pneumatický stůl JGT. Ten pracuje na podobném principu jako odkaménkovač, avšak dokáže rozdělit směs na více frakcí. Těchto strojů se využívá při čištění drobných semínek jako je mák, len atp., nebo při čištění osiva a vybírání zrn napadených škůdci.

5) Třídění podle barvy
Jedná se o historicky nejnovější způsob třídění. Moderní optické třídiče jsou schopné posuzovat každou jednotlivou částici samostatně a podle nastaveného programu barevně nebo tvarově odlišné částice vyřadit. Optické třídiče se používají nejčastěji pro finální čištění před spotřebitelským balením, například v balírnách, v loupacích linkách nebo v potravinářských technologiích. Optické třídiče jsou schopné odstranit i kaménky, fusaria, sklerocia a případně i sklo.